DorpsCoöperatie Rekken

Dorpshuis Den Hof was donderdagavond 31 maart het toneel van een eerste interactieve bijeenkomst in het kader van het vervolgonderzoek naar de opzet en haalbaarheid van ‘Toekomstbestendige ontmoetingsplekken’ in Rekken. Een bijeenkomst met het dorp, voor het dorp. De circa 25 aanwezige Rekkense verenigingen en organisaties zijn op initiatief van de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) met elkaar in gesprek gegaan. Onder begeleiding van adviesbureau VundamenZ en met behulp van interactieve werkvormen is stilgestaan bij de leefbaarheid en vitaliteit van Rekken richting de toekomst.

Dit om vervolgens te bespreken hoe het beoogde ‘3-daken concept’ hieraan een bijdrage kan leveren. Een serieuze dialoog over een voor Rekken belangrijk onderwerp, in een ontspannen setting. Met als opbrengst een stevige basis voor het verdere haalbaarheidsonderzoek.

VundamenZ

Manda Gritter van VundamenZ trapte de bijeenkomst op een ludieke manier af. Het creatieve brein van de aanwezige Rekkenaren werd geactiveerd door een zogenaamde ‘opwarmer’. Van onoverzichtelijke, lukrake krabbels vogels maken was het devies. Het deed bij enkele aanwezigen de wenkbrauwen fronzen, maar iedereen ging fanatiek aan de slag. Het resultaat mocht er zijn! Essentie van de oefening was aan te tonen dat iedereen op zijn of haar eigen wijze creatief is.

En ter illustratie van de kracht van beelden boven het geschreven woord. Vervolgens nam Lotte Roos kort het stokje over. Zij nam de zaal mee in het proces van de afgelopen jaren. De ontwikkeling van de dorpsvisie Rekken, de oprichting van de DCR, de uitgevoerde studie naar mogelijke scenario’s en de keuze voor het uiteindelijke voorkeursscenario: het 3-daken concept, uitgaande van gebruik van de Antoniuskerk, Kerk op ’t Kip en een mogelijk te realiseren multifunctioneel centrum op ’t Asterloo. Met deze introductie werd de basis gelegd voor de verdere avond.

Speeddates

In twee interactieve rondes zijn de deelnemers van de bijeenkomst met elkaar aan de slag gegaan. Door middel van ‘speeddates’ leerden organisaties elkaar (nog) beter kennen en werden kansen (tot samenwerking) en aandachtspunten in beeld gebracht. Vervolgens werd in groepjes op creatieve wijze gewerkt aan beantwoording van enkele kernvragen met betrekking tot het 3-daken concept:

  • Welke bijdrage kan het 3-daken scenario leveren aan leefbaar/vitaal Rekken?
  • Wat is nodig om het 3-daken scenario tot een succes te maken?
  • Welke nieuwe mogelijkheden zie je?

Waardevolle inzichten

De twee workshoprondes leverde interessante en waardevolle inzichten op:

  • Draagvlak voor onderzoek – Het door de DCR geïnitieerde onderzoek naar de opzet en haalbaarheid van ‘Toekomstige ontmoetingsplekken’ in Rekken kan op groot draagvlak rekenen onder betrokken organisaties en verenigingen. De aanwezigheid en nabijheid van voldoende, kwalitatieve maatschappelijke voorzieningen en gebouwen wordt gezien als randvoorwaardelijk voor het behoud en uitbouw van leefbaarheid en vitaliteit van Rekken in de toekomst. Objectief onderzoek naar de wijze waarop dit kan worden vormgegeven wordt door aanwezige verenigingen en organisaties ondersteund.
  • Voordelen van clustering activiteiten – Het clusteren c.q. samenbrengen van maatschappelijke activiteiten in drie accommodaties – met ieder haar eigen signatuur en identiteit – komt de toekomstbestendigheid van deze accommodaties ten goede. Multifunctioneel en gezamenlijk gebruik van ruimten draagt bij aan een betere bezettingsgraad van ruimten dan momenteel het geval is door de versnippering van activiteiten over diverse gebouwen in en om Rekken. Nieuwe invullingen voor de twee kerken zorgt voor behoud van deze twee monumentale en voor Rekken sfeerbepalende gebouwen. Maar belangrijker nog: het zorgt ook voor ontmoeting en verbinding tussen Rekkenaren en voor het behoud van de sociale cohesie in het dorp. Een nieuwe multifunctionele, duurzame accommodatie op ’t Asterloo kan het kloppende hart van Rekken worden. Een bruisende en inclusieve plek voor diverse activiteiten op het vlak van sport, ontmoeting, onderwijs, zorg en welzijn. De kerkgebouwen kunnen worden benut voor culturele activiteiten en toerisme. Rekken behoudt zodoende haar aantrekkelijkheid als kern om in te wonen; voor de Rekkenaren zelf en eventuele nieuwe Rekkenaren. Voor de leefbaarheid richting toekomst is de vestiging van gezinnen met kinderen essentieel.
  • Nieuwe vormen van samenwerking – Samenvoeging kan leiden tot andere, nieuwe vormen van samenwerking. Op de eerste plaats op het vlak van de organisatie van maatschappelijke activiteiten (‘het primaire proces’). Zo zijn al tijdens de interactieve bijeenkomst de eerste zaadjes voor samenwerking op het vlak van onderwijs-sport-cultuur geplant. Dergelijke samenwerkingen kunnen leiden tot nieuw aanbod van maatschappelijke activiteiten voor de verscheidene doelgroepen in Rekken. Samenwerking en huisvesting in een multifunctionele accommodatie kan ook een antwoord zijn op het afnemende aantal vrijwilligers in het dorp. Door samen te werken kunnen activiteiten wellicht op een effectievere manier worden georganiseerd en beheerstaken worden geclusterd.
  • Verantwoord de toekomst in – De verenigingen en organisaties geven duidelijk aan dat de realisatie van het 3-daken concept financieel verantwoord moet zijn. Het 3-daken scenario moet geen blok aan het been worden van toekomstige generaties. Een deel van de aanwezigen merkt in dit kader op dat een 1-dak scenario ook tot de mogelijkheden behoort op het moment dat een 3-daken scenario financieel en organisatorisch niet haalbaar blijkt.

Bouwstenen

Voorgaande inzichten vormen bouwstenen voor het verdere haalbaarheidsonderzoek. Hoe dit verdere proces eruit ziet, werd ter afsluiting van de bijeenkomst toegelicht door Peter van Drielen van VundamenZ. Hij gaf aan dat er één-op-één gesprekken met alle betrokken partijen worden georganiseerd. Evenals enkele interactieve bijeenkomsten op verschillende thema’s en in verschillende samenstelling. Door middel van deze gesprekken verkrijgt VundamenZ de info om uiteindelijk een advies over de opzet en haalbaarheid van de beoogde ‘Toekomstige ontmoetingsplekken’ in Rekken. Dit advies ligt er voor de zomervakantie van 2022.

De avond werd afgesloten met een welverdiend drankje en de gebruikelijke napraat.

Meer blogs lezen?