DorpsCoöperatie Rekken

Zomervakantie! Voor veel mensen een periode van bezinning en reflectie. Bijkomen van de dagelijkse hectiek en opladen door rust of juist een actieve vakantie. Ook een mooi moment om terug te blikken op de gezette stappen in het kader van het haalbaarheidsonderzoek ‘Toekomstige Ontmoetingsplekken’. Door middel van dit blog deze terugblik, maar ook een vooruitblik naar komende maanden. Afronding van het onderzoek is in zicht. Een eindadvies over de opzet en haalbaarheid van het ‘3-daken concept’ is aanstaande. In eerdere blogs is telkens een stand van zaken geschetst in relatie tot het haalbaarheidsonderzoek.

Allereerst een woord van dank. Sinds de start van het haalbaarheidsonderzoek eind maart zijn er verscheidene stappen gezet. Diverse overleggen – plenair of één op één – hebben veel relevante input opgeleverd. Een intensief traject; in korte tijd is ontzettend veel werk met elkaar verzet. Daarbij het besef dat het bijwonen en voorbereiden van deze bijeenkomsten de nodige tijd vergt van de vele bij het onderzoek betrokken Rekkenaren, verenigingen en/of maatschappelijke organisaties. Het is dankzij hun inzet en betrokkenheid dat we spoedig tot afronding van het onderzoek kunnen komen. Dank daarvoor!

Visie op ontmoeting

De eerste maanden van het haalbaarheidsonderzoek is met elkaar gesproken en gewerkt aan een visie op ontmoeting, een beeld bij samenwonen en -werken onder 3 daken en een vertaling naar activiteiten en ruimte(behoefte). Dit heeft een basis opgeleverd voor vervolggesprekken over eigendom, beheer en exploitatie en het plan voor ’t Asterloo in de maanden juni en juli. Tijdens een bijeenkomst over eigendom, beheer en exploitatie op 23 juni jongstleden zijn de nodige piketpaaltjes geslagen. Het voert te ver om hier alle opbrengsten te communiceren, maar de volgende uitkomsten zijn ieder geval noemenswaardig:

  • De eigendomspositie van beide voormalige kerkgebouwen is richting toekomst helder. Verenigingen en initiatiefnemers van beide kerken zijn het eens over een groeimodel met betrekking tot het eigendom binnen het “3-daken scenario”. Pas als er sprake is van een duurzaam gezonde exploitatie van een gebouw kan eigendomsoverdracht naar een dorpsbrede stichting (DCR) worden overwogen. Dit is in de regel pas te beoordelen na een periode van circa vijf jaar. Tot die tijd zijn de Stichtingen die eigenaar zijn van de gebouwen zelfstandig verantwoordelijk voor hun exploitatie.
  • Sportverenigingen willen nauwer samenwerken. We hebben met elkaar verkend hoe dit er in de praktijk uit kan zien. Verenigingen zien een gefaseerd/getrapt traject voor zich, mogelijk op termijn uitmondend in samensmelting van de verenigingen. Dit is nu een stap te ver. Vandaar de volgende fasering:
  • Fase 1: bundelen bestuurs- en beheertaken, met mogelijk ontzorgende rol DCR.
  • Fase 2: gezamenlijk gebruik kantine/ontmoetingsruimte.
  • Fase 3: gezamenlijke organisatie en huisvesting.
  • Ook over de drie daken heen worden mogelijkheden gezien om bepaalde beheertaken gezamenlijk te organiseren, met mogelijke inzet van de DCR. Concrete gedachten: gezamenlijke dorpsagenda tbv programmering/planning, realisatie dorpsbrede vrijwilligerspool, centraliseren bepaalde kennis en kunde (boekhouding, coördinatie subsidies, websites, contacten gemeente et cetera).

Deze uitkomsten worden de komende periode vertaald naar een globaal model voor eigendom, beheer en exploitatie in het eindadvies van VundamenZ.

Scenario’s

In de maand juli hebben we (DCR, gemeente en VundamenZ) geconstateerd dat extra overleg noodzakelijk was ter concretisering van het plan voor ’t Asterloo. De plannen voor de Antonius en Kerk op ’t Kip bevinden zich al in een vergevorderd stadium bevinden en staan aan de vooravond van realisatie. Planvorming met betrekking tot ’t Asterloo maakt onderdeel uit van het lopende haalbaarheidsonderzoek. In een bijeenkomst op 8 juli met onder andere de sportverenigingen zijn meerdere scenario’s gepresenteerd:

  • Scenario 1

Update van bestaande gebouwen SP Rekken en gymzaal, dit op zo’n manier dat de kantine van de voetbal een ontmoetingsruimte voor alle sportverenigingen en dorp wordt. De zaalvloer van de gymzaal wordt uitgebreid ter vergroting van de functionaliteit en opslag en het achterstallig onderhoud aan de gymzaal en uitgesteld onderhoud aan het gebouw van SP Rekken wordt uitgevoerd. Tot slot worden de tennisbanen gesitueerd tussen dit gebouw en de gymzaal in.

  • Scenario 2

Renovatie en uitbreiding gymzaal in combinatie met nieuwbouw centrale ontmoetingsruimte voor verenigingen en dorp tegen de gymzaal aan (inclusief bijhorende ruimten als keuken, kleedkamers, opslag), met zicht op binnen- en buitensport.

  • Scenario 3

Volledige nieuwbouw multifunctionele accommodatie.

Realistische scenario’s

Uit het gesprek dat volgde werd duidelijk dat scenario 3 vanuit financieel optiek niet realistisch wordt geacht. Scenario 1 is financieel wel realistisch, maar komt op inhoud niet tegemoet aan het wensbeeld van één gezamenlijke accommodatie met zicht op alle activiteiten op het sportpark. Scenario 2 biedt dit perspectief wel en garandeert bovendien een langere periode van instandhouding (circa 30 jaar ten opzichte van 15-20 jaar in scenario 1). De financiële haalbaarheid van dit scenario evenals enkele optimaliseringskansen moeten verder worden onderzocht.

NB: Voor alle scenario’s geldt dat er indien een andere (culturele) vereniging wil aanhaken, dit fysiek te realiseren is.

In gesprek met de gemeente

Na het zomerreces wordt verder onderzoek verricht naar scenario 2. Ook gaat de DCR het gesprek aan met de gemeente Berkelland over de positie en rol van de gemeente in het vervolgtraject. Verder worden subsidiemogelijkheden concreter onderzocht. Met de informatie die voorgaande stappen opleveren, ronden we het eindrapport af en presenteren dit aan alle betrokkenen. Iets later dan gepland, maar vanuit het oogpunt van zorgvuldig proces en kwalitatief eindadvies noodzakelijk.

Voor vragen/ opmerkingen: neem gerust contact op met Peter van Drielen van VundamenZ

(06-52617454 of peter@vundamenz.nl). Fijne zomer!

Meer blogs lezen?