DorpsCoöperatie Rekken

?????????? ???? ??????? ?????????????? ??? ?????? ??????

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november jongstleden een besluit genomen over de beoogde opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) aan de Panovenweg 14 te Rekken. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van medio mei 2022. Het verzoek betrof de realisatie van een “Proces Opvang Locatie” in het gebouw aan de Panovenweg. Dit voor 50 tot 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen voor een periode van tien jaar. Het college stemt onder voorwaarden in met het verzoek van COA. Een van deze voorwaarden betreft de start met de opvang van een kleiner aantal opvangplekken (44 plekken). Daarnaast wordt er na 2 jaar een evaluatiemoment met de gemeente, het COA en de omgeving georganiseerd om te kijken of het mogelijk is voor het COA om het aantal uit te breiden. En zo ja, onder welke voorwaarden.

 

?????? ??????? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ?? ??????? ??????? ??????????

Met haar besluit wijkt het college op diverse, essentiële onderdelen af van het advies van de Brede Werkgroep AMV opvang Rekken. Dit advies is begin november uitgebracht aan het college en was het eindresultaat van een intensief onderzoekstraject door een groep van 20 inwoners uit Rekken en omliggende buurten. De belangrijkste afwijking is de omvang van de voorgenomen opvanglocatie. De Brede Werkgroep heeft vanuit oogpunt van leefbaarheid en veiligheid gepleit voor kleinschaligheid (circa 20 plekken) en kwaliteit (goede zorg en begeleiding, focus op integratie). Dit passend bij en rekening houdend met de specifieke aard en ligging van de locatie. Deze locatie is immers vanwege de decentrale ligging en de situering van zorgvoorzieningen van Tactus en Trajectum niet standaard. Diverse andere aandachtspunten of suggesties zijn het college gedaan. Hiermee is, blijkt nu, weinig gedaan. De Brede Werkgroep maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het besluit van het college voor de leefbaarheid en veiligheid van de directe en verdere omgeving Panovenweg. Zo is niet onderzocht wat de effecten zijn als de verschillende kwetsbare doelgroepen die op het terrein woonachtig zijn met elkaar in contact komen. Zij is geschrokken van de kwaliteit van de onderbouwing van het oordeel van het Berkellandse college. De scenario-analyse in dit kader is incompleet, op onderdelen incorrect, heeft een zekere vooringenomenheid en redeneert primair vanuit “aantallen” en euro’s. Ook heeft het college eventuele alternatieve varianten niet nader overlegd of verkend met de Brede Werkgroep. De Werkgroep is pertinent tegen opschaling van de opvanglocatie na 2 jaar. Een dergelijke uitbreiding betekent een overstap naar grootschalige opvang. Dat is zowel vanuit het perspectief van een AMV’er als gelet op de leefbaarheid in de omgeving onwenselijk. Het college en de gemeenteraad is daarom door ons verzocht het besluit op dit punt te herzien.

 

??????? ???????????? ?? ????? ????????? ?? 15 ???????? ???????????

Wij hebben onze zorgen kenbaar gemaakt aan college en raad in een brief (deze brief wordt dinsdag op de website van BV Rekken geplaatst). Evenals ons ongenoegen over de wijze van communicatie van de beslissing van het college. Wij hebben het collegebesluit moeten vernemen per brief, vergezeld met vooraf een korte mondelinge toelichting van de beleidsmedewerker. Dit past ons inziens niet bij de gevoeligheid van het traject, een zorgvuldig proces en de intensieve samenwerking van de afgelopen periode. We hebben de gemeente hierover een signaal afgegeven. Mede naar aanleiding hiervan heeft burgemeester Van Oostrum het besluit toegelicht tijdens een stevig gesprek met de Brede Werkgroep op donderdag 15 december. Dit gesprek heeft niet geleid tot een gewijzigd standpunt. Wel heeft de burgemeester de DCR en de Brede Werkgroep uitgenodigd om samen de bestuursovereenkomst verder vorm te geven. Wij hebben dit aanbod in beraad. Deelname aan dit gesprek heeft wat ons betreft nut als er daadwerkelijk iets met onze inbreng wordt gedaan. Onze hoop is nu gevestigd op de Berkellandse Gemeenteraad. Naar verwachting wordt het onderwerp aankomende dinsdag besproken in de raad. We hebben eerder ons advies kunnen toelichten aan de raad en hebben contacten met verscheidene raadsfracties. Wij houden u via de website www.info-rekken.nl/amv-opvang op de hoogte van de actualiteit en ontwikkelingen.

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de DorpsCoöperatie Rekken via info@dorpscooperatierekken.nl