DorpsCoöperatie Rekken

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een openbaar verslag (notulen) van de informatiebijeenkomst vorige week donderdag. Dit zal z.s.m. ook via deze pagina worden gepubliceerd. Hieronder leest u alvast een samenvatting van de avond.

 

Drukbezochte informatieavond over mogelijke opvang jonge vluchtelingen in Rekken.

Op donderdag 3 november is in zaal Kerkemeijer in Rekken een informatiebijeenkomst gehouden waarbij ruim 300 inwoners zijn bijgepraat over de mogelijke opvang van 50 tot 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voor een periode van 10 jaar in een leegstaand gebouw aan de Panovenweg 14 in Rekken. Een brede werkgroep heeft in opdracht van de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) op basis van uitgebreid onderzoek een advies uitgebracht aan de gemeente Berkelland. Dit advies is toegelicht aan de inwoners van Rekken en de directe omgeving van de Panovenweg 14. De werkgroep is voor een vorm van opvang, maar er is geen draagvlak voor de voorgenomen opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met deze aantallen, in deze vorm en voor de duur van 10 jaar. De werkgroep adviseert de DCR om in samenwerking met de gemeente en het COA mee te denken in het inrichten van een opvangvorm in Rekken die beter past bij de inwoners en de omgeving.

Verzoek COA opvanglocatie in Rekken

Eind april heeft het gemeentebestuur van de gemeente Berkelland het verzoek ontvangen van het COA om voor de duur van 10 jaar een opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen te vestigen in Rekken. De gemeente heeft aan de DCR gevraagd om hierover mee te denken en te onderzoeken of hiervoor bij de inwoners van Rekken draagvlak is.

Buurtonderzoek

Op 20 juni is er een bijeenkomst geweest met de direct omwonenden. Daarop is de buurt een werkgroep gestart. Deze werkgroep De Kolonie heeft in de buurt een enquête gehouden en een onderzoeksrapport opgeleverd, waarin de conclusie is getrokken dat een meerderheid van de inwoners in de directe omgeving zich uitspreekt tegen een dergelijke opvang van jonge vreemdelingen. De DCR heeft de onderzoeksresultaten door een onafhankelijk bureau laten toetsen en daaruit is het advies naar voren gekomen om een aantal aspecten, met name ten aanzien van de effecten op de omgeving en de veiligheid, verder te verdiepen. Ook wilde men een bredere doelgroep betrekken dan de directe buurt en is geadviseerd om te onderzoeken of er wel draagvlak te vinden is als de opvang in een andere vorm (kleinschaliger), omvang (aantallen) en duur (korter dan 10 jaar) wordt ingericht.

Brede Werkgroep Rekken en omgeving

De DCR heeft een oproep geplaatst en er hebben 15 inwoners zich aangemeld. Zij kwamen met name uit Rekken, maar ook bewoners uit de gemeente Haaksbergen, die in de directe omgeving van de Panovenweg wonen, hebben zich aangemeld. Zij zijn in werkgroepen aan de slag gegaan. Ze hebben de beoogde locatie bezocht en hebben schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente en het COA. Een delegatie van de werkgroep is daarover in gesprek gegaan met de gemeente en het COA. Uitgebreide literatuurstudie, onderzoek naar veiligheid in relatie tot de diverse soorten opvang en een omgevingsanalyse hebben geleid tot een advies dat deze week aan de gemeente Berkelland zal worden aangeboden.

Advies aan gemeente Berkelland

Het advies aan de gemeente Berkelland luidt dat de werkgroep vóór een vorm van opvang is, maar voor het voorgenomen plan van het COA niet genoeg steun is. Het aantal van 50 tot 80 jongeren is niet passend, zeker in relatie tot het aantal probleemjongeren dat er in dat gebied al woont. Op hetzelfde terrein is ook jeugdinstelling Trajectum gehuisvest. Er zijn daarnaast zorgen over de kwaliteit van een dergelijke grootschalige opvang. Onderzoek wijst uit dat kleinschalige opvang (groepen van 4-12 jongeren en maximaal 20 op een locatie), waar aandacht is voor de individuele problemen van de jongeren, een duidelijke vermindering oplevert van het aantal incidenten en misdrijven in de omgeving. Ook de duur van 10 jaar is te lang. De voorkeur gaat uit naar eerst twee jaar en dan evalueren en kijken of een vervolg haalbaar en wenselijk is. Graag wil de DCR in een samenwerking met de gemeente en het COA meedenken over een opvangvorm die beter past in de omgeving.