DorpsCoöperatie Rekken

Op donderdag 13 oktober 2022 vond de derde plenaire bijeenkomst van de Brede Werkgroep AMV-opvang Rekken (en omgeving) plaats. Locatie was Dorpshuis Den Hof te Rekken. Tijdens deze bijeenkomst is teruggeblikt op het bezoek aan de accommodatie aan de Panovenweg 14 van woensdag 5 oktober door de werkgroep. Daarnaast is stilgestaan bij de uitkomsten van het overleg van een delegatie van de Werkgroep met gemeente en COA van 12 oktober.

Het bezoek aan het gebouw aan de Panovenweg heeft inzicht gegeven in de geschiktheid van het pand voor de beoogde opvang van AMV’ers. Indruk van de Werkgroep is dat het pand in de basis geschikt is voor vormen van kleinschalige opvang. Dit anders dan het voorgenomen initiatief van COA. Wel zijn er verscheidene aandachtspunten. Er zijn daarnaast twijfels bij de noodzaak en wenselijkheid van een grootschalige verbouwing van het pand. Deze twijfels zijn geuit in het overleg met gemeente en COA. Dit overleg is benut om verscheidene (onbeantwoorde) vragen van de Werkgroep beantwoord te krijgen. Ook zijn kansen, aandachtspunten en zorgen vanuit de Werkgroep op tafel gelegd en besproken. Er is gesproken over de opzet en omvang van de beoogde opvangvoorziening, de door COA gewenste termijn van 10 jaar, een verantwoorde inzet van gemeenschapsgelden en relevante aspecten op het vlak van veiligheid en zorg/ondersteuning. Zowel richting de mogelijk te huisvesten AMV’ers als richting de inwoners in de directe omgeving van de potentiële locatie en geheel Rekken.

Het gesprek met gemeente en COA heeft geleid tot een verduidelijking op enkele punten. Toch zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven. Gemeenschappelijk gevoel is dat er weinig tot geen ruimte is voor maatwerk of een alternatief, beter bij de omgeving passende opvangfaciliteit.

Een kleinschalige woonvoorziening (maximaal 20 jongeren) zoals de werkgroep heeft voorgesteld komt pas in beeld komt nadat jongeren de procedure hebben doorlopen. Het COA geeft aan dat deze kleinschaligheid voor een Proces Opvang Locatie helaas niet haalbaar is. De kleinschalige woonvoorziening loopt daarnaast via het Nidos, niet via het COA. De gemeente geeft aan dat Nidos eerder dit jaar heeft aangegeven geen interesse te hebben in grote panden. Het COA heeft wel aangegeven dat de huidige indeling van het pand aan de Panovenweg 14 in 4 units behouden kan blijven zodat er wel sprake is van verschillende, kleinere groepen en begeleiding. Maar volledige duidelijkheid hierover is nog niet gegeven.

Het COA lijkt stevig vast te houden aan de huidige opzet van haar initiatief en is weinig genegen mee te bewegen met de zorgen, bezwaren en aangereikte (mogelijk) kansrijke alternatieven vanuit de Werkgroep. In de Werkgroep is hierover gesproken. Ondanks dat er ook positieve geluiden zijn binnen de werkgroep, zijn voor het merendeel van de aanwezige werkgroepleden de gegeven antwoorden van de gemeente en het COA  niet bevredigend of concreet genoeg. De zorgen van diverse Werkgroepleden zijn niet weggenomen en ogenschijnlijke kansen worden niet verzilverd. Er wordt (nog) te weinig rekening gehouden met de aard en ligging van de beoogde locatie. Ook heeft de Werkgroep moeite met de omvang (55-80 jongeren) en duur (10 jaar) van de opvang en zorgen over de kwaliteit van de opvang voor de doelgroep AMV’ers. Deze doelgroep vergt en verdient goede huisvesting en intensieve begeleiding. Ondersteuning in de vorm van kleinschalige wooneenheden, met ruimte voor maatwerk en gericht op de ontwikkeling en integratie van de kinderen. Verblijfsstatus of niet. Het initiatief van COA is niet hierop ingericht. De brede werkgroep blijft dan ook vooralsnog bij de eerder getrokken conclusie van de werkgroep De Kolonie en constateert dat er beperkt tot geen draagvlak is voor het huidige verzoek van het COA.

Ter afsluiting van de bijeenkomst zijn de vervolgstappen besproken. De concept omgevingsanalyse van de gemeente wordt aangevuld met input vanuit de door de Werkgroep uitgevoerde literatuurstudie. Ook is er op dinsdag 18 oktober een informatiebijeenkomst geweest met de gemeenteraad, waarbij de voorzitter en enkele leden als afvaardiging van de Brede Werkgroep aanwezig waren.

Brede informatiebijeenkomst op 3 november a.s.

Op verzoek van de Werkgroep wordt er door gemeente een brede informatiebijeenkomst voor geheel Rekken en aangrenzende buurtschappen georganiseerd. We informeren de inwoners over het gelopen proces en we lichten het advies aan de gemeente toe. Vervolgens brengt de Werkgroep in de eerste helft van november haar advies uit aan de gemeente Berkelland.

Informatieavond over mogelijke opvang jonge vluchtelingen op locatie Panovenweg 14 in Rekken

Datum: donderdag 3 november 2022

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Zaal Kerkemeijer, Rekkenseweg 44 in Rekken

Een schriftelijke uitnodiging vanuit de gemeente Berkelland wordt komende dagen aan iedereen in Rekken en omliggende buurtschappen verstuurd, maar ook via deze weg willen we u alvast op de hoogte brengen. Wij hopen u daar te zien.