DorpsCoöperatie Rekken

Uitnodiging informatieavond windmolens

gepubliceerd: 26-04-2024

De DorpsCoöperatie Rekken en de Belangenvereniging de Woeste Rekkense Heide organiseren op

woensdag 1 mei om 20.00 uur bij Den Hof, Lindevoort 14 te Rekken een informatiebijeenkomst inzake het
voornemen van gemeente Vreden voor het plaatsen van vier windmolens in grensgebied van Rekken.

Recent hebben we vernomen dat de Stadt Vreden plannen heeft voor het plaatsen van windmolens met
een tiphoogte van 250 meter (zie ook eerdere berichtgeving op www.dorpscooperatierekken.nl/nieuws/).

Drie windmolens komen binnen 100m van de grens te staan en 1 op 500m van de grens met Rekken.
Inmiddels heeft de gemeenteraad Vreden groen licht gegeven om de procedures die hiervoor nodig zijn
op te starten.

Door de grensoverschrijdende effecten en gevolgen van deze bijzonder hoge bouwwerken zo dicht op de
grens kunnen de bewoners langs de landsgrens overlast en hinder gaan ervaren.

Als verkennende werkgroep proberen we hierin een werkwijze te vinden die ons helpt de plaatsing van deze windmolens op de voorgenomen plekken tegen te houden.

Graag praten we bewoners tijdens de bijeenkomst op 1 mei bij over het traject tot nu toe en de
vervolgacties.

Voor de bijeenkomst hebben we de volgende agenda opgesteld:

1. Opening
2. Stand van zaken werkgroep Windmolens
a. Presentatie opgedane kennis en ondernomen acties
3. Vragenronde
4. Vervolgacties
a. Inventarisatie bezwaarmakers windmolens
b. Formeren bredere werkgroep
c. Bijeenkomst met gemeente Vreden en investeerders windmolens
5. Rondvraag
6. Sluiting

Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aan te sluiten.
Bewoners in grensgebied hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Wij zien u graag op woensdag 1 mei om 20.00 uur bij Den Hof.

Met vriendelijke groet,

Namens de gezamenlijke werkgroep van de DorpsCoöperatie Rekken en Belangenvereniging de Woeste
Rekkense Heide

Eerdere nieuwsberichten over windmolens

* Zie ook ons nieuwsbericht van 13 maart jl. 
* Zie ook ons nieuwsbericht van 12 april jl.