DorpsCoöperatie Rekken

Nieuws

gepubliceerd: 13-03-2024

In dit nieuwsbericht geven we informatie over de volgende drie onderdelen:

 1. Update vergunningsaanvraag 110 tijdelijke woningen Panovenweg;
 2. Informatie m.b.t. plannen windmolens in Stadt Vreden;
 3. Bezoek van Stichting Actolei aan DCR.


  1. Update vergunningsaanvraag 110 tijdelijke woningen

Vorige week hebben we een nieuwsbericht geplaatst op onze site, waarin we ook naar het Facebook-bericht verwijzen over de vergunningsaanvraag vanuit ons van 31 december jl. In recent contact met de gemeente is bevestigd dat dit bericht nog steeds van kracht is. Naar aanleiding van dit contact hebben we een aanvullende reactie vanuit de gemeente die we graag met jullie delen. De gemeente heeft ons laten weten nog de volgende toevoegingen te hebben: 

“1. De gemeente gaat geen bestuursovereenkomst afsluiten met het COA voor een tweede opvanglocatie in Rekken.
2. De gemeente gaat geen overeenkomst sluiten met de heer Panday voor de huisvesting van Oekraïners.
3. De gemeente heeft voor de huisvesting van statushouders afspraken met ProWonen en zijn niet van plan daar met de heer Panday een afspraak over te maken.
4. De woningbehoefte in Rekken is niet zo groot dat de plannen van de heer Panday hierbij aansluiten.

De ruimtelijke procedure wordt volgens de gebruikelijke stappen doorlopen, zolang de vergunningsaanvraag niet is ingetrokken.”

 

Volledigheidshalve: het bericht van 31 december jl., gepubliceerd op onze Facebook-pagina

“Op 27 december jl. is in Berkelbericht een aanvraag gepubliceerd voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor 5 jaar voor het plaatsen van 110 tijdelijke woningen aan de Panovenweg in Rekken. Dit roept uiteraard veel vragen op. DCR heeft hierover contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de feitelijke situatie over deze publicatie als volgt is:

– De publicatie van deze aanvraag zegt alleen iets over het feit dat er een aanvraag is gedaan.

– De beoordeling/toetsing aan het bestemmingsplan/beleid en geldende wet- en regelgeving moet nog plaatsvinden.

– Het college heeft aan aanvrager al eerder laten weten niet mee te kunnen gaan in zijn ideeën om in Rekken nog meer asielopvang toe te voegen.

– Het college staat op het volgende standpunt en blijft daar ook op staan:

“Wij willen niet nog meer asielopvang in Rekken toevoegen. Op basis van onze eerdere omgevingsanalyse, na de formele aanvraag van het COA voor AMV-opvang aan de Panovenweg 14 in Rekken, concluderen wij dat het niet gewenst is om in het postcodegebied Rekken meer asielzoekers op te vangen dan 44 in de komende twee jaar en, afhankelijk van evaluatie, maximaal 80 in de komende 10 jaar. Wij hebben hierop gericht ook indringende afspraken gemaakt met de DorpsCoöperatie Rekken. Voor de opgaven en taakstellingen, die wij vanuit het Rijk hebben voor asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, richten wij ons op het lopende gemeente-brede locatieonderzoek op basis van de aantallen en criteria die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld.”

Ook hier geldt weer:

Uiteraard blijven wij als DCR nieuwe ontwikkelingen, als die bij ons bekend zijn, delen.

2. Informatie m.b.t. plannen windmolens in Stadt Vreden

We hebben recent van de gemeente Berkelland vernomen dat de Stadt Vreden voor windmolenplannen in hun gebied langs de grens met o.a. Rekken gisteravond, dinsdagavond 12 maart, een vergadering gehouden heeft in de gemeente Vreden. Hieronder de toelichting die wij van de gemeente hierover hebben ontvangen. Het betreft een bericht van de gemeente Vreden die met de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Haaksbergen en Winterswijk gedeeld is: 

Vier initiatiefnemers zijn op dit moment van plan om in totaal acht windturbines te plaatsen, waarvan vier in de buurt van de Nederlands-Duitse grens. Twee turbines staan in Vreden-Crosewick op de grens met de gemeente Berkelland. Twee turbines zijn gepland in Vreden-Wennewick op de grens met de gemeente Haaksbergen. In de volgende vergadering van onze bouwcommissie wordt de bestemmingsplanprocedure voor deze windturbines gestart. In deze procedure zullen alle bouwrechtelijke eisen volgens de Duitse wetgeving worden onderzocht. De minimale afstand van 500 meter (tweemaal de hoogte van de turbine) tot zowel Duitse als Nederlandse woongebouwen, zoals voorgeschreven door de Duitse wet, is al voorzien in de planning voor alle turbines. Talrijke andere bouwrechtelijke eisen worden onderzocht in de bouwrechtelijke procedure. Alle documenten voor de vergadering zijn hier te vinden. We zijn van plan om mensen tijdens een burgerbijeenkomst te informeren over de volgende stappen in het proces.“

Plan voor bijeenkomst voor inwoners Rekken en omgeving

Zoals hierboven vermeld zijn de stukken van de vergadering terug te lezen en volgen er nog burgerbijeenkomsten. Ons is niet duidelijk of de initiatiefgroep ook burgers uit Nederland gaan uitnodigen. Wij hebben in ieder geval als DCR de gemeente verzocht om op korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren voor inwoners van Rekken en omgeving. 

Waarom we dit willen als DCR? Om het voor onze inwoners mogelijk te maken een toelichting te krijgen op de plannen en vragen te kunnen stellen en tevens geïnformeerd te worden over welke invloed de gemeente en wij als inwoners kunnen uitoefenen op deze plannen. Wij zullen zodra meer bekend is hierover communiceren.

 

  3. Bezoek van Stichting Actolei aan DCR

  Henry Wullink en mede-bestuurder Susanne Krisse van de zorgstichting Actolei hebben contact met de DCR gezocht over de aangekochte locatie van het oude Tactus-pand aan de Dr. Slotlaan 16.

  Ze zijn op de DCR-bestuursvergadering van 28 februari geweest voor een eerste kennismaking. Het was een open en informeel gesprek. Vanuit de DCR hebben we uitgebreid met hen gesproken over de ontwikkelingen in de omgeving van de locatie en het belang van communicatie en overleg met omwonenden over de plannen die Actolei heeft op deze locatie. Henry Wullink heeft namens de Stichting Actolei het volgende aangegeven: 

  “In het gesprek met de Dorpscoöperatie Rekken heeft het bestuur van Actolei uitleg gegeven over de route die Actolei voor ogen heeft met het pand dr. Slotlaan 16 te Rekken. Op 7 maart 2024 is het pand overgegaan van Tactus naar stichting Actolei. Actolei vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden worden betrokken in de besluitvorming over de te plaatsen bewoners en de aanpassingen van het gebouw. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats met de gemeente, diverse zorgaanbieders in Rekken en de DCR. Momenteel is dus nog niet exact duidelijk welke doelgroep zal worden geplaatst en hoe de aanpassingen aan het gebouw eruit komen te zien.

  Actolei huisvest momenteel mannen met een verstandelijke beperking die afhankelijk zijn van een beschermde duurzame woonomgeving. Een beperkt aantal van deze mannen heeft een justitieel traject achter de rug of zitten daar nog in. Actolei biedt deze plekken nu in Zenderen en vanaf eind mei, voor ouderen, ook in Almelo. Alle locaties van Actolei hebben een open karakter. Bewoners moeten dus ook aan de voorwaarden kunnen voldoen om te kunnen wonen in een open karakter. De verwachting is dat Actolei, na alle verkenningen, voor 1 juli een besluit wil nemen over het type bewoner, dat in Rekken wordt gehuisvest. Daarna zal een uitgewerkt plan komen m.b.t de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw. Uiteraard zullen we pas daarna overgaan tot het aanvragen van een vergunning bij de gemeente Berkelland, die e.e.a. zal toetsen aan de Omgevingswet. Hierover zullen de belanghebbenden tijdig worden betrokken en geïnformeerd. Over de organisatie Actolei is meer te vinden op www.actolei.nl.”